எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் எமது மேற்பிரிவு பெண்கள் இல்லத்திற்கு 13.12.2023 அன்று மாலை 3.00 மணிக்கு வைத்தியர் திரு ரஞ்சன் அவர்கள் வருகை தந்து போசாக்கு மற்றும் பெண்ணியல் தொடர்பான விடயம் சார்ந்த கருத்தரங்கை நடாத்திருந்தார்

இக் கருத்தரங்கு எமது இல்ல பிள்ளைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைந்தது அதன் பதிவுகள் சில

See Insights and Ads

Boost post