எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் நவராத்திரி பூசையின் 1ம் , 2ம் நாள் நாள் பதிவுகள் சில……