2021 க.பொ.த (சா/த) பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்

2021 க.பொ.த (சா/த) பரீட்சைப் பெறுபேறுகளில் எமது இல்லப் பிள்ளைகள் சாதனை. பரீட்சைக்குத் தோற்றிய 31 பிள்ளைகளில் 28 பிள்ளைகள் நேரடியாகவே க.பொ.த(உ/ த) கற்பதற்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.