குருகுலமுன்பள்ளி சந்தை விழா-2022.09.07

எமது மகாதேவாசுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தின் குருகுல முன்பள்ளியில் குழந்தைகளுக்கான சந்தைவிழா நடைபெற்றது.

அதன் பதிவுகள் சில….