எமது இல்லத்தில் இடம்பெற்ற பட்டிப்பொங்கல் நிகழ்வின் சில பதிவுகள்-16.01.2019