எமது இல்லக் குழந்தைகளுக்கு பேருதவி புரிந்து வரும் Lemonaid-charitea (Germany) நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த Mrs. Aileen அவர்கள் எமது இல்லத்தைப் பார்வையிட 26.01.2018 இன்று வந்திருந்தார். அதன்போதான பதிவுகள் சில………………..