எமது இல்லக் குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் மிகுந்த அக்கறையுடன் செயற்பட்டு வருபவரும் பலவழிகளிலும் உதவி வருபவருமான திரு. அருள் அவர்கள் (கொங்கொங்) எமது இல்லத்தினைப் பார்வையிடுவதற்கு 21.01.2018 இன்று வருகை தந்திருந்தார். அதன்போதான பதிவுகள் சில……..