உழவு இயந்திரங்கள் கொள்வனவு

எமது மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் உழவு இயந்திரங்கள் புதிதாக கொள்வனவு செய்யப்பட்டது.